Maszyny ekstrakcyjne Santoemma

Sharon Brush

Sharon Brush

Santoemma

Sharon-Brush to kom­pak­to­wa ma­szy­na z ob­ro­to­wą szczot­ką prze­zna­czo­na do pro­fe­sjo­nal­ne­go czy­szcze­nia nie­wiel­kich po­wie­rzchni dy­wa­no­wych oraz twar­dych pod­ło­ży (łat­we prze­łą­cza­nie po­kręt­łem). Spe­cjal­ny me­cha­nizm umoż­li­wia prze­łą­cze­nie po­mię­dzy fun­kcją pra­nia dy­wa­nów a czy­szcze­niem pod­ło­ża po­przez prze­krę­ce­nie po­kręt­ła. Ob­ro­to­wa szczot­ka z au­to­ma­tycz­ną re­gu­la­cją na­cis­ku umoż­li­wia dok­ła­dne czy­szcze­nie za­ró­wno bar­dzo moc­no za­bru­dzo­nych po­wie­rzchni dy­wa­no­wych jak ró­wnież twar­dych pod­ło­ży. Nie­wiel­ka sze­ro­kość urzą­dze­nia (tyl­ko 29 cm) ułat­wia sprzą­ta­nie w bar­dzo wąs­kich po­mie­szcze­niach (np. wąs­kie ko­ry­ta­rze i prze­jścia). Urzą­dze­nie umoż­li­wia ró­wnież re­gu­la­cję prze­pły­wu wo­dy.

Ist­nie­je moż­li­wość pod­łą­cze­nia ssa­wy NS10PN do czy­szcze­nia ta­pi­cer­ki oraz miejsc trud­no do­stęp­nych. Sharon­-Brush mo­że słu­żyć za­ró­wno pry­wat­nym użyt­ko­wni­kom, jak i fir­mom sprzą­ta­ją­cym. Lek­ka kon­struk­cja bar­dzo ułat­wia­ją­ca prze­no­sze­nie ma­szy­ny, bar­dzo łat­wa wy­mia­na szczot­ki, demontowalny wy­trzy­ma­ły zbior­nik, łat­wo do­stęp­ne fil­try, pom­pa i sil­nik o wy­so­kiej ży­wot­no­ści – prze­zna­czo­ne do pra­cy ciąg­łej i mo­du­ło­wa bu­do­wa świad­czą o prze­myś­la­nej, er­go­no­micz­nej kon­struk­cji.

Zastosowanie: fir­my sprzą­ta­ją­ce, ho­te­le, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, pry­wat­ne do­my, po­cią­gi, au­to­bu­sy, sa­mo­lo­ty, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, szpi­ta­le, do­my opie­ki, cen­tra spor­to­we, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty.

Więcej…

Sabrina

Sabrina

Santoemma

Sabrina to urządzenie przeznaczone do czyszczenia niewielkich powierzchni dywanowych oraz twardego podłoża. Pomimo kompaktowej budowy maszyna przeznaczona jest do użytku profesjonalnego i świetnie sprawdza się w trudnych warunkach np. przy użytkowaniu przez firmy czyszczące. Bardzo wydajny system wytwarzania próżni umożliwia zbieranie maksymalnej ilości zanieczyszczeń a także skraca czas schnięcia czyszczonej powierzchni. W wyposażeniu dodatkowym znajduje się szczotka obrotowa NS270BRUSH, pozwalająca na uzyskanie optymalnych efektów czyszczenia.
 
Sabrina wyposażona jest w ssawę do czyszczenia dywanów oraz twardego podło-ża NS270N. Ssawa do czyszczenia tapicerki oraz wnętrza samochodów NS10PN dostępna jest jako opcja. Ponadto, dzięki użyciu dodatkowego narzędzia NS270TURBODUST Sabrina może pracować również jako odkurzacz. Za sprawą filtra znajdującego się wewnątrz akcesoria nie ma konieczności manipulowania przy urządzeniu, aby włączyć funkcję odkurzania.

Zastosowanie: firmy sprzątające, hotele, restauracje, kluby, puby, biura, banki, sklepy, prywatne domy, statki, promy, szkoły, uniwersytety, świątynie.

Więcej…

Sabrina Maxi

Sabrina Maxi

Santoemma

Sabrina-Maxi to pro­fe­sjo­nal­ne urzą­dze­nie prze­zna­czo­ne do czy­szcze­nia po­wie­rzchni dy­wa­no­wych śre­dniej wiel­ko­ści. Bar­dzo wy­daj­ny sy­stem wyt­wa­rza­nia próż­ni umoż­li­wia zbie­ra­nie mak­sy­mal­nej ilo­ści za­nie­czy­szczeń z dy­wa­nów, a tak­że skra­ca czas schnię­cia czy­szczo­nej po­wie­rzchni. Dzię­ki swo­jej kom­pak­to­wej, a je­dno­cześ­nie wy­trzy­ma­łej obu­do­wie ma­szy­na ideal­nie na­da­je się do sprzą­ta­nia firm. Ze wzglę­du na nie­wiel­ką sze­ro­kość od­ku­rzacz mo­że być bez prob­le­mów sto­so­wa­ny do czy­szcze­nia po­cią­gów, au­to­bu­sów, kin oraz sa­mo­lo­tów. Sabrina Maxi mo­że być op­cjo­nal­nie wy­po­sa­żo­na w przy­staw­kę do szyb­kie­go pod­grze­wa­nia wo­dy HT1800 oraz szczot­kę ob­ro­to­wą NS270BRUSH. Do­stęp­ne są ró­wnież przy­staw­ki pla­sti­ko­we (NS10PN) oraz alu­mi­nio­we (NS10ALL) do czy­szcze­nia fo­te­li i wnętrz sa­mo­cho­dów. Opa­ten­to­wa­ny sy­stem SMARTKIT (op­cja) umoż­li­wia au­to­ma­tycz­ne do­zo­wa­nie de­ter­gen­tu, sprys­ki­wa­nie dy­wa­nu, a na­stęp­nie spłu­ki­wa­nie.

Zastosowanie: do sprzą­ta­nia firm, ho­te­li, re­stau­ra­cji, klu­bów, pu­bów, biur, ban­ków, skle­pów, po­cią­gów, au­to­bu­sów, sa­mo­lo­tów, kin, te­a­trów, pro­mów, stat­ków, szkół, uni­wer­sy­te­tów.

Więcej…

Sabrina Foam

Sabrina Foam

Santoemma

Sabrina-Foam to pia­no­we u­rzą­dze­nie eks­trak­cyj­ne z wbu­do­wa­nym kom­pre­so­rem. Ma­szy­na roz­py­la pia­nę o od­po­wied­niej gę­stoś­ci na czysz­czo­ną po­wierz­chnię dy­wa­no­wą lub tapicerkę. Sabrina Foam może również pracować jako odkurzacz ekstrakcyjny.
Bar­dzo wy­daj­ny sy­stem wyt­wa­rza­nia próż­ni umoż­li­wia zbie­ra­nie mak­sy­mal­nej ilo­ści za­nie­czy­szczeń z dy­wa­nów, a tak­że skra­ca czas schnię­cia czy­szczo­nej po­wie­rzchni.

Urzą­dze­nie mo­że być op­cjo­nal­nie wy­po­sa­żo­ne w szczot­kę ob­ro­to­wą NS270BRUSH, za­pe­wnia­ją­cą je­szcze lep­sze re­zul­ta­ty czy­szcze­nia.

Zastosowanie: fir­my sprzą­ta­ją­ce, ho­te­le, sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, po­cią­gi, au­to­bu­sy, sa­mo­lo­ty, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, lot­nis­ka, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty, cen­tra han­dlo­we.

Więcej…

Charis

Charis

Santoemma

Charis to kom­pak­to­we urzą­dze­nie prze­zna­czo­ne do czy­szcze­nia po­wie­rzchni dy­wa­no­wych śre­dniej wiel­ko­ści po­sia­da­ją­ce kil­ka in­no­wa­cyj­nych cech.

Charis umoż­li­wia dok­ła­dne wy­czy­szcze­nie 40cm pas­ma po­wie­rzchni dy­wa­no­wej pod­czas po­je­dyn­czej fa­zy. Dzię­ki 2 szczot­kom ob­ra­ca­ją­cym się w prze­ci­wnym kie­run­ku za­nie­czy­szcze­nia są usu­wa­ne już od pod­sta­wy wło­sia dy­wa­nu. Ist­nie­je moż­li­wość re­gu­la­cji na­cis­ku szczo­tek na czy­szczo­ną po­wie­rzchnię zgo­dnie z bie­żą­cy­mi po­trze­ba­mi. Po­nad­to, re­gu­lo­wa­ny jest ró­wnież prze­pływ wo­dy.

Wy­so­kie pod­ciś­nie­nie wyt­wa­rza­ne w urzą­dze­niach Santoemma po­zwa­la na mak­sy­mal­nie dok­ła­dne usu­wa­nie za­nie­czy­szczeń oraz naj­krót­szy czas schnię­cia: czy­szczo­na po­wie­rzchnia mo­że być su­cha już w cią­gu go­dzi­ny! Nie­wąt­pli­wą za­le­tą urzą­dze­nia jest ró­wnież nis­ki (60 dB) po­ziom ha­ła­su.

Za­sto­so­wa­nie: fir­my, ho­te­le, sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, lot­nis­ka, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty, cen­tra han­dlo­we oraz wszyst­kie miej­sca z po­wie­rzchnia­mi dy­wa­no­wy­mi o śre­dniej wiel­ko­ści.

Więcej…