Charis

Charis

Santoemma

Charis to kom­pak­to­we urzą­dze­nie prze­zna­czo­ne do czy­szcze­nia po­wie­rzchni dy­wa­no­wych śre­dniej wiel­ko­ści po­sia­da­ją­ce kil­ka in­no­wa­cyj­nych cech.

Charis umoż­li­wia dok­ła­dne wy­czy­szcze­nie 40cm pas­ma po­wie­rzchni dy­wa­no­wej pod­czas po­je­dyn­czej fa­zy. Dzię­ki 2 szczot­kom ob­ra­ca­ją­cym się w prze­ci­wnym kie­run­ku za­nie­czy­szcze­nia są usu­wa­ne już od pod­sta­wy wło­sia dy­wa­nu. Ist­nie­je moż­li­wość re­gu­la­cji na­cis­ku szczo­tek na czy­szczo­ną po­wie­rzchnię zgo­dnie z bie­żą­cy­mi po­trze­ba­mi. Po­nad­to, re­gu­lo­wa­ny jest ró­wnież prze­pływ wo­dy.

Wy­so­kie pod­ciś­nie­nie wyt­wa­rza­ne w urzą­dze­niach Santoemma po­zwa­la na mak­sy­mal­nie dok­ła­dne usu­wa­nie za­nie­czy­szczeń oraz naj­krót­szy czas schnię­cia: czy­szczo­na po­wie­rzchnia mo­że być su­cha już w cią­gu go­dzi­ny! Nie­wąt­pli­wą za­le­tą urzą­dze­nia jest ró­wnież nis­ki (60 dB) po­ziom ha­ła­su.

Za­sto­so­wa­nie: fir­my, ho­te­le, sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, lot­nis­ka, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty, cen­tra han­dlo­we oraz wszyst­kie miej­sca z po­wie­rzchnia­mi dy­wa­no­wy­mi o śre­dniej wiel­ko­ści.
Opa­ten­to­wa­ny sy­stem ”click” umoż­li­wia bar­dzo łat­we ma­new­ro­wa­nie urzą­dze­niem. Dzię­ki te­mu wie­lo­go­dzin­na pra­ca nie wy­ma­ga wiel­kie­go wy­sił­ku. Przy uży­ciu Charis'a moż­li­we jest prze­pro­wa­dze­nie wstęp­ne­go szczot­ko­wa­nia dy­wa­nu przed przy­stą­pie­niem do wła­ści­we­go czy­szcze­nia eks­trak­cyj­ne­go co jest bar­dzo przy­dat­ne w przy­pad­ku wy­jąt­ko­wo za­nie­czy­szczo­nych po­wie­rzchni.

Przy uży­ciu sy­ste­mu SMARTKIT, moż­li­we jest au­to­ma­tycz­ne do­zo­wa­nie de­ter­gen­tu, wstęp­ne sprys­ki­wa­nie i spłu­ki­wa­nie.

Op­cjo­nal­na li­stwa ssą­ca SQ720E umoż­li­wia czy­szcze­nie twar­de­go pod­ło­ża w cza­sie jaz­dy do przo­du. Charis moż­na w ten spo­sób prze­kształ­cić w ma­szy­nę szo­ru­ją­cą z dwie­ma cy­lin­drycz­ny­mi szczot­ka­mi. Do­stęp­ne są ró­wnież do­dat­ko­we szczot­ki prze­zna­czo­ne do czy­szcze­nia twar­de­go pod­ło­ża.

Czyszczenie ekstrakcyjne
Czyszczenie ekstrakcyjne z dwiema szczotkami
obracającymi się w przeciwnych kierunkach

 
Charis
 
 
Standardowe
odkurzacze
ekstrakcyjne
Próżnia Czas schnięcia Pozostały brud


Opatentowany system "Click":

Po wyczyszczeniu pasma powierzchni dywanowej, posuwając się do tyłu, wystarczy lekko nacisnąć uchwyt prowadzący w dół, a specjalne kółka podporowe podniosą maszynę, którą w ten sposób będzie można łatwo przesunąć do początku następnego pasma bez żadnego wysiłku dla operatora.

System Click

Wstępne szczotkowanie dywanu, oraz czyszczenie właściwe:

Urządzenie Charis umożliwia przeprowadzenie dokładnego szczotkowania wstępnego dywanu przed właściwym czyszczeniem ekstrakcyjnym. Zwyczajowo czynność ta wymaga użycia innej maszyny np. jednotarczowej. Urządzenie Charis łączy te obydwie funkcje.

Wstępne szczotkowanie i czyszczenie

Opcjonalny zestaw SMARTKIT:

Przy pomocy opcjonalnego systemu SMARTKIT, istnieje możliwość przeprowadzania wstępnego spryskiwania czyszczonego podłoża skoncentrowanym roztworem detergentu, automatycznego dozowania detergentu oraz spłukiwania powierzchni. Detergent w formie skoncentrowanej znajduje się w butli, natomiast zbiornik odkurzacza zawiera tylko czystą wodę. W momencie zapotrzebowania urządzenie automatycznie rozpyla skoncentrowany detergent podczas czyszczenia ekstrakcyjnego lub w czasie wstępnego spryskiwania.

Podczas czyszczenia ekstrakcyjnego przy użyciu detergentu, zapewniona jest kontrola stężenia środka chemicznego - operator nie musi rozcieńczać detergentu. W ten sposób unika się niewłaściwego stężenia roztworu oraz marnowania środka chemicznego.

Przy użyciu węża i pistoletu do wstępnego spryskiwania, możliwe jest rozpylenie na czyszczoną powierzchnię preparatu chemicznego o odpowiednim stężeniu. Dzięki temu środek chemiczny dłużej działa na podłoże, co z kolei umożliwia usunięcie najbardziej opornych zanieczyszczeń.

System SMARTKIT sprawia, że urządzenie pracuje wyłącznie na czystej wodzie dzięki czemu można dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię dywanową i usunąć pozostałości po zastosowanym środku chemicznym.

SMARTKIT

Zalety urządzenia:

 • Duża efektywność czyszczenia dzięki 2 szczotkom obracającym się w przeciwnym kierunku, co umożliwia bardzo dogłębne oczyszczenie włosia powierzchni dywanowej z każdej strony. Dzięki temu pozostałości zanieczyszczeń nie pojawią się na powierzchni dywanowej po kliku dniach!
 • 3-stopniowy silnik ssący oraz specjalna głowica odkurzacza gwa­ran­tu­ją dos­ko­na­łe za­sy­sa­nie, a co za tym idzie cał­ko­wi­te usu­nię­cie za­nie­czy­szczeń oraz bar­dzo krót­ki czas schnię­cia.
 • Bar­dzo nis­ki stopień hała­su (60 de­cy­be­li), umoż­li­wia sto­so­wa­nie od­ku­rza­cza w miej­scach gdzie wy­ma­ga­ne jest nis­kie na­tę­że­nie ha­ła­su. Urzą­dze­nie mo­że więc bez prob­le­mu pra­co­wać w ta­kich miej­scach jak ho­te­le, biu­ra, ban­ki (ró­wnież w cza­sie ich urzę­do­wa­nia).
 • Opa­ten­to­wa­ny sy­stem "click" po­zwa­la na wie­lo­go­dzin­ną pra­cę bez wy­sił­ku ze stro­ny ope­ra­to­ra.
 • Moż­li­wość re­gu­lo­wa­nia na­cis­ku szczo­tek zgo­dnie z ro­dza­jem czy­szczo­nej po­wie­rzchni oraz stop­niem za­bru­dze­nia.
 • Moż­li­wość wstęp­ne­go szczot­ko­wa­nia po­wie­rzchni dy­wa­no­wej szcze­gól­nie uży­te­czna na ob­sza­rach bar­dzo za­bru­dzo­nych.
 • Łat­wa wy­mia­na szczot­ki bez ko­nie­czno­ści odwra­ca­nia ma­szy­ny do gó­ry no­ga­mi.
 • Przy­cis­ki ste­ru­ją­ce znaj­du­ją się na wy­go­dnej dla ope­ra­to­ra wy­so­ko­ści.
 • Sprys­ki­wa­nie wo­dą mo­że od­by­wać się w spo­sób ciąg­ły lub być ak­ty­wo­wa­ne przez uchwyt ma­szy­ny.
 • Szyb­ka wy­mia­na dy­sz bez ko­nie­czno­ści uży­cia na­rzę­dzi. Bar­dzo pro­ste czy­szcze­nie dy­sz.
 • Moż­li­wość pod­łą­cze­nia op­cjo­nal­nych ak­ce­so­riów umoż­li­wia­ją­cych czy­szcze­nie trud­no do­stęp­nych miejsc.
 • Moż­li­wość re­gu­la­cji prze­pły­wu wo­dy zgo­dnie ze stop­niem za­bru­dze­nia oraz wy­ma­ga­nym cza­sem schnię­cia.
 • Dzię­ki SMARTKIT­-CH, ist­nie­je moż­li­wość au­to­ma­tycz­ne­go do­zo­wa­nia de­ter­gen­tu oraz spłu­ki­wa­nia po­wie­rzchni.
 • Przy uży­ciu spe­cjal­ne­go wę­ża i pi­sto­le­tu PRESPRAY­-MX, ist­nie­je ró­wnież moż­li­wość wstęp­ne­go sprys­ki­wa­nia czy­szczo­nej po­wie­rzchni, aby uzys­kać op­ty­mal­ne efek­ty pra­cy.
 • Moż­li­wość czy­szcze­nia za­ró­wno po­wie­rzchni dy­wa­no­wych jak i twar­de­go pod­ło­ża przy uży­ciu spe­cjal­nej li­stwy ssą­cej SQ720E. Li­stwa jest mon­to­wa­na do urzą­dze­nia za po­mo­cą szybkozłącza (bez ko­nie­czno­ści uży­cia ja­kich­kol­wiek na­rzę­dzi).
 • Moż­li­wość za­sto­so­wa­nia op­cjo­nal­nie twar­dszej szczot­ki do wy­jąt­ko­wo twar­de­go pod­ło­ża.
Pozostałe cechy urządzenia:
 • Zdej­mo­wa­ne zbior­ni­ki. Urzą­dze­nie moż­na bez tru­du tran­spor­to­wać na­wet ma­łym sa­mo­cho­dem.
 • Zbior­ni­ki po­li­e­ty­le­no­we o wy­so­kiej gę­sto­ści, bar­dzo moc­ne i wy­trzy­ma­łe.
 • Prze­zro­czy­sta I wy­trzy­ma­ła po­kry­wa umoż­li­wia­ją­ca mo­ni­to­ro­wa­nie prze­pły­wu bru­dnej wo­dy.
 • Łat­wo do­stęp­ny ot­wór do na­peł­nia­nia zbior­ni­ka czy­stą wo­dą.
 • Prze­wód spu­sto­wy do opróż­nia­nia zbior­ni­ka na bru­dną wo­dę.
 • Za­wór spu­sto­wy do cał­ko­wi­te­go opróż­nia­nia zbior­ni­ka na de­ter­gent.
 • Uszczel­ki nie są przy­kle­jo­ne dzię­ki cze­mu wy­mia­na lub czy­szcze­nie jest nie­zwyk­le pro­ste.
 • Mo­sięż­na szybkozłącza, moc­ne i wy­trzy­ma­łe.
 • Pom­pa wo­dna z we­wnę­trznym sy­ste­mem bypass, co umoż­li­wia au­to­ma­tycz­ną re­gu­la­cję prze­pły­wu wo­dy.
  Dzię­ki sy­ste­mo­wi bypass pom­pa jest bar­dziej nie­za­wo­dna i od­por­na na usz­ko­dze­nia.
 • Sil­nik ssą­cy z za­bez­pie­cze­niem ter­micz­nym prze­ciw prze­cią­że­niom.
 • Sil­nik ssą­cy za­bez­pie­czo­ny przed rdzą.
 • Za­ró­wno sil­nik jak i pom­pa mo­gą pra­co­wać nie­przer­wa­nie.
 • Ło­żys­ka szczo­tek ze sta­li nie­rdze­wnej.
 • Kon­struk­cja mo­du­ło­wa ułat­wia kon­ser­wa­cję.
 • Sil­nik szczot­ki z za­bez­pie­cze­niem ter­micz­nym prze­ciw prze­cią­że­niom oraz nad­mier­nym na­cis­kiem na po­wie­rzchnie (uży­te­czne zwła­szcza w przy­pad­ku nie­pra­wid­ło­wej re­gu­la­cji wy­so­ko­ści szczo­tek)
Dane techniczne:

Pojemność zbiornika na brudna wodę 35 litrów
Pojemność zbiornika na roztwór detergentu 35 litrów
Silnik: Typ trójstopniowy
  Moc 1500 W
  Podciśnienia 3400 mm H2O
  Maksymalny przepływ powietrza 45 litrów/sek
Pompa z systemem by-pass Typ membranowa
  Moc 80 W
  Maksymalne ciśnienie 9 bar
  Maksymalny przepływ wody 4,5 litrów/min
Szerokość czyszczenia (dywan / podłoże) 400 mm
Ilość dysz 5 + 1
Szczotka Moc 2 x 120 W
  Obroty 600 obr/min
  Szerokość 364 mm
Maksymalna efektywność 250 m2/godz.
Długość przewodu zasilającego 15 mb
Długość węża ssącego (opcjonalnie)
Waga maszyny korpus 55 kg
  z opakowaniem 60 kg
Wymiary maszyny 32 x 55 x 87 cm
  opakowania 42 x 65 x 100 cm
Kolor niebieski
Zbiornik poliuretan o wysokiej gęstości

Akcesoria opcjonalne:

H10‑RAGNOL50‑M Wąż do odkurzania oraz detergentu, 5 m, Ø 32 mm
NS10PN-M Plastikowa ssawa z 1 dyszą
NS300-M Ssawa do dywanów z aluminiową głowicą, 3 dysze, rury z nierdzewnej stali
SMARTKIT-CH Kompletny zestaw do automatycznego dozowania detergentu oraz spłukiwania
PRESPRAY-MX Kompletny wąż i pistolet do wstępnego spryskiwania jako opcja do SMARTKIT-CH
HT1800-220-M Jednostka do natychmiastowego podgrzewania wody, 1800 W, łącznie z metalowymi elementami do montażu oraz przewodem 3,5 mb
SQ720E Listwa ssąca do twardych podłoży, 720 mm
3692-30 Szczotka do twardych podłoży