Fundusze Europejskie


Dofinansowanie projektu unijnego

Dofinansowanie projektu unijnego nr RPKP.01.06.02-04-0223/16, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFFR.

07.02.2018 roku Zarząd firmy Polus podpisał w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, umowę nr WPII-E.433.1.88.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu:

"Znacząco ulepszony kalorymetr statyczny
o zdecydowanie rozszerzonym zakresie zastosowania."

nr RPKP.01.06.02-04-0233/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nastąpiło to w ramach:
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnym MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lat 2014-2020.

Całkowita wartość projektu, wg umowy, wynosi 106320 zł, w tym w ramach pomocy publicznej 100860 zł, a w ramach pomocy de minimis 5460 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 87000 zł, w tym 82000 zł w ramach pomocy publicznej i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 40180 zł, co stanowi nie więcej niż 49% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz w tym 5000 zł w ramach pomocy de minimis i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 2450 zł, co stanowi nie więcej niż 49% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polus Sp. z o.o. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Wasza przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Kredyt technologiczny

31.12.2012 Zarząd firmy Polus podpisał w Warszawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego UMOWĘ O DOFINANSOWANIE, nr POIG.04.03.00-00-886/11-00, w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4, Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Podpisana umowa przewiduje udzielenie firmie Polus przez Instytucję Wdrażającą dofinansowania na realizacje Projektu ,,Nowa technologia kalorymetryczna izoperiboliczna plus - w znacząco ulepszonym urządzeniu" ze środków przekazanych na rachunek FKT w ramach PO IG. Dofinansowanie zrealizowane ma być, z obwarowaniami wg umowy, w formie premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na realizację Projektu, przy czym 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej oraz 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 70%.