Sabrina Foam

Sabrina Foam

Santoemma

Sabrina-Foam to pia­no­we u­rzą­dze­nie eks­trak­cyj­ne z wbu­do­wa­nym kom­pre­so­rem. Ma­szy­na roz­py­la pia­nę o od­po­wied­niej gę­stoś­ci na czysz­czo­ną po­wierz­chnię dy­wa­no­wą lub tapicerkę. Sabrina Foam może również pracować jako odkurzacz ekstrakcyjny.
Bar­dzo wy­daj­ny sy­stem wyt­wa­rza­nia próż­ni umoż­li­wia zbie­ra­nie mak­sy­mal­nej ilo­ści za­nie­czy­szczeń z dy­wa­nów, a tak­że skra­ca czas schnię­cia czy­szczo­nej po­wie­rzchni.

Urzą­dze­nie mo­że być op­cjo­nal­nie wy­po­sa­żo­ne w szczot­kę ob­ro­to­wą NS270BRUSH, za­pe­wnia­ją­cą je­szcze lep­sze re­zul­ta­ty czy­szcze­nia.

Zastosowanie: fir­my sprzą­ta­ją­ce, ho­te­le, sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, po­cią­gi, au­to­bu­sy, sa­mo­lo­ty, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, lot­nis­ka, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty, cen­tra han­dlo­we.
Czyszczenie ekstrakcyjne Czyszczenie ekstrakcyjne
Czyszczenie ekstrakcyjne pianą Czyszczenie ekstrakcyjne pianą tapicerki

 

 
Sabrina Foam
 
 
Standardowe
odkurzacze
ekstrakcyjne
Próżnia Czas schnięcia Pozostały brud

 

Zalety urządzenia:

 • Czyszczenie przy użyciu gęstej piany; powierzchnie dywanowe oraz tapicerka schną w bardzo krótkim czasie: 20 minut.
 • Urządzenie może pracować zarówno przy użyciu piany, jak również jako standardowy odkurzacz ekstrakcyjny.
 • Bardzo wydajny system wytwarzania próżni umożliwia zbieranie maksymalnej ilości zanieczyszczeń z dywanów, a także skraca czas schnięcia czyszczonej powierzchni.
 • Możliwość zastosowania specjalnej szczotki obrotowej NS270BRUSH, aby wzmocnić efekt czyszczenia.

Pozostałe cechy urządzenia:

 • Zbiorniki poliuretanowe o wysokiej gęstości, bardzo trwałe i wytrzymałe.
 • Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy.
 • Zbiornik na brudną wodę z wbudowaną rączką. Zbiornik można w łatwy sposób zdjąć z korpusu w celu opróżnienia i wyczyszczenia.
 • Łatwy w demontażu filtr odkurzacza.
 • Uszczelki łatwe do wymiany oraz czyszczenia.
 • Wytrzymałe kółka pokryte gumą nie pozostawiającą śladów.
 • Mosiężne szybkozłączki, wytrzymałe i niezawodne.
 • Pompa wodna z wewnętrznym systemem by-pass, umożliwiająca automatyczną regulację przepływu wody w zależności od używanej ssawy.
 • Pompa skonstruowana zgodnie ze specyfikacją Santoemma o długiej żywotności.
 • Silnik z zabezpieczeniem termicznym.
 • Silnik zabezpieczony przed rdzą.
 • Zarówno silnik jak i pompa mogą pracować w sposób ciągły.
 • Konstrukcja modułowa ułatwia konserwację, redukując tym samym koszty utrzymania maszyny.
Dane techniczne:

Pojemność zbiornika na brudna wodę 14 litrów
Pojemność zbiornika na roztwór detergentu 14 litrów
Silnik: Typ dwustopniowy
  Moc 1500 W
  Podciśnienia 3000 mm H2O
  Maksymalny przepływ powietrza 45 litrów/sek
Pompa z systemem by-pass Typ wibracyjna
  Moc 70 W
  Maksymalne ciśnienie 4 bar
  Maksymalny przepływ wody 1,5 litrów/min
Sprężarka 330 W
Wydajność 60 m2/godz
Długość przewodu zasilającego 10 mb
Długość węża ssącego 2,5 mb
Waga maszyny 38 kg
Wymiary 32 x 55 x 87 cm
Wymiary opakowania 42 x 65 x 100 cm
Kolor niebieski
Zbiornik poliuretan o wysokiej gęstości

Akcesoria opcjonalne:

T-FOAM Specjalna piana do czyszczenia tkanin, zbiornik 5 litrów, do pianowego czyszczenia ekstrakcyjnego
FOAM.LANCIA-M Pistolet do piany do czyszczenia miejsc z wieloma fotelami np. kina, teatry itp.
NS270BRUSH Szczotka obrotowa do czyszczenia dywanów

Zestaw profesjonalny Sabrina Maxi:

Zestaw Sabrina Maxi

W skład zestawu wchodzi:

 • Urządzenie, przewody H10-M, akcesoria do rozpylania piany FOAM.BRUSH-M i ssawę 3280
 • 2 zbiorniki detergentu T-FOAM
 • Szczotkę obrotową NS270BRUSH
 • Pistolet do piany FOAM.LANCIA-M

Zalety zestawu:

 • Czyszczenie przy użyciu gęstej piany; dywan jest prawie natychmiast suchy. Całkowity czas schnięcia to tylko 20 minut.
 • Może być zastosowany do czyszczenia ekstrakcyjnego pianą lub też zwykłego czyszczenia ekstrakcyjnego.
 • Maksymalne rezultaty czyszczenia dzięki zastosowaniu cylindrycznej szczotki obrotowej.
 • Możliwość regulacji nacisku szczotki na czyszczone podłoże.