Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę

ELEKTRO maschinen HDEm 1265B

ELEKTRO maschinen HDEm 1265B

ELEKTRO machinen

Jest to spalinowa myjka przemysłowa w bardzo atrakcyjnej cenie. Posiada ona: pompę z mosiężną głowicą i z 3 ceramicznymi tłokami, filtr wody, zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju, wyłącznik termiczny, regulator ciśnienia oraz wskaźnik ciśnienia (manometr). Start jest łatwy, gdyż wykonuje się to po prostu przyciskiem. Myjka pozwala na ciągła i intensywną pracę przez ok. 2,5 rbh na 1 zbiorniku paliwa.

Dane techniczne:
Model HDEm 1265B
Ciśnienie maksymalne 280 bar
Ciśnienie robocze 30-250 bar
Wydajność 1080-1260 l/godz.
Rodzaj silnika spalinowy, 4-suwowy, OHV
Obroty silnika 3400 obr./min.
Zużycie paliwa 2,6 l/godz.
Moc silnika 9,6 kW (13 KM)
Pojemność zbiornika paliwa 6,5 l
Sposób dozowania chemii zewnętrznie
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 800 x 530 x 640 mm
Ciężar 90 kg

Akcesoria standardowe:
1. 10 m długości wzmocniony wąż gumowy
2. Wysokociśnieniowy pistolet
3. Wysokociśnieniowa lanca z szybką wymianą dysz
4. 4 dysze o kątach: 0°, 15°, 25° i 40°
5. Dysza do dozowania chemii

Akcesoria dodatkowe:
1. Lanca do pianowania
2. Turbolanca
3. Lanca do piaskowania

 

ELEKTRO maschinen HDEm 2250

ELEKTRO maschinen HDEm 2250

ELEKTRO machinen

Jest to mo­del ze spe­cjal­nej lini premium o wzmoc­nio­nej kon­struk­cji z sil­ni­kiem in­duk­cyj­nym. Dłuż­szy okres pra­cy (bez prze­rwy) umoż­li­wia czy­szcze­nie więk­szych po­wie­rzchni przy je­dnym pode­jściu. Myj­ka ta jest wy­po­sa­żo­na w gu­mo­we ko­ła oraz uchwyt ułat­wia­ją­cy jej tran­sport. Jest ona szcze­gól­nie po­le­ca­na do in­dy­wi­dual­ne­go my­cia po­jaz­dów me­cha­nicz­nych, dla rze­mios­ła i ma­łych firm oraz do czy­szcze­nia ta­ra­sów i in­nych po­wie­rzchni. Jej atrak­cyj­ny wy­gląd (w tym czar­ny ko­lor) i sta­ran­ne wy­ko­na­nie wzbu­dza­ją du­że za­in­te­re­so­wa­nie.

Dane techniczne:
Model HDEm 2250
Ciśnienie maksymalne 150 bar
Ciśnienie robocze 125 bar
Wydajność 450-500 l/godz.
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc silnika 2200 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 50 °C
Pojemność zbiornika detergentu 1,4 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 10 m
Zintegrowana nawijarka do węża ciśnieniowego tak
Długośc przewodu zasilającego 5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 320 x 800 mm
Ciężar 18 kg

Akcesoria standardowe:
1. Wysokiej jakości pistolet ciśnieniowy ze złączem bagnetowym (szybkozłączem)
2. Lance: vario, turbo i flexi

Oprócz tych elementów, istnieje szereg innych akcesoriów, które sprawiają, że codzienne mycie nie jest uciążliwe, a wręcz daje pewną przyjemność.

ELEKTRO maschinen HDEm 2000

ELEKTRO maschinen HDEm 2000

ELEKTRO machinen

Jest to mo­del z tzw. top line, czy­li na­le­ży do ro­dzi­ny urzą­dzeń kla­sy wyż­szej niż li­nia hob­by. Myj­ka ta wy­po­sa­żo­na jest w sil­nik in­duk­cyj­ny, w alu­mi­nio­wą pom­pę z trze­ma sta­lo­wy­mi tło­ka­mi i gło­wi­cą z lek­kie­go sto­pu me­ta­lu. Sy­stem ak­ty­wa­cji tzw. START­-STOP znaj­du­je się bez­po­śre­dnio w pi­sto­le­cie. Myj­ka po­sia­da wbu­do­wa­ny zbior­nik na de­ter­gent oraz po­rę­czną lan­cę i pi­sto­let.

Dane techniczne:
Model HDEm 2000
Ciśnienie maksymalne 135 bar
Ciśnienie robocze 120 bar
Wydajność 400-450 l/godz.
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc silnika 1950 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 50 °C
Pojemność zbiornika detergentu (przy lancy spieniającej) 2,0 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 8 m
Długośc przewodu zasilającego 5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 290 x 280 x 860 mm
Ciężar 18 kg

Akcesoria standardowe:
1. Metalowy pistolet z wysokociśnieniowym gumowym wężem i z elementem antyskrętnym i z końcówką w postaci szybkozłączki
2. Kompletna lanca z głowicą przełączalną na niskie i wysokie ciśnienie oraz z regulacją ciśnienia
3. Turbolanca

 

ELEKTRO maschinen HDEm 611

ELEKTRO maschinen HDEm 611

ELEKTRO machinen

Jest to mo­del z tzw. profi line, prze­zna­czo­ny do in­ten­sy­wniej­szej pra­cy niż urzą­dze­nia z li­nii hob­by­stycz­nej. Myj­ka ta wy­po­sa­żo­na jest w sil­nik in­duk­cyj­ny, chro­nio­ny bez­pie­czni­kiem prze­cią­że­nio­wym, w alu­mi­nio­wą pom­pę z trze­ma po­kry­ty­mi ce­ra­mi­ką tło­ka­mi i gło­wi­cą z brą­zu. Sy­stem ak­ty­wa­cji tzw. START-STOP znaj­du­je się bez­po­śre­dnio w pi­sto­le­cie. Urzą­dze­nie po­sia­da zbior­nik na de­ter­gent a je­go do­zo­wa­nie jest re­gu­lo­wa­ne spe­cjal­nym prze­łą­czni­kiem. Dzię­ki du­żym wy­go­dnym kół­kom i uchwy­tom na ak­ce­so­ria prze­mie­szcza­nie myj­ki jest zde­cy­do­wa­nie łat­wiej­sze. Wszyst­kie myj­ki tej li­nii po­sia­da­ją moc­ne gu­mo­we wę­że i me­ta­lo­we ak­ce­so­ria.

Dane techniczne:
Model HDEm 611
Ciśnienie maksymalne 160 bar
Ciśnienie robocze 150 bar
Wydajność 540-610 l/godz.
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc silnika 1800 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 60 °C
Pojemność zbiornika detergentu (przy lancy spieniającej) 3,0 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 12 m
Długośc przewodu zasilającego 5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 500 x 340 x 950 mm
Ciężar 30 kg

Akcesoria standardowe:
1. Metalowy pistolet z wysokociśnieniowym gumowym wężem i z końcówką w postaci szybkozłączki
2. Wielofunkcyjna, regulowalna, stalowa lanca (długości 50 cm) z systemem aktywacji podawania detergentu
3. Turbolanca z dyszą ceramiczną
4. Zintegrowany zbiornik na detergent

 

ELEKTRO maschinen HDEm 1810

ELEKTRO maschinen HDEm 1810

ELEKTRO machinen

Jest to model z linii hobby, lecz o wzmocnionej konstrukcji. Posiada bowiem aluminiową pompę (3 metalowe tłoki i głowicę), automatyczny START-STOP, który ułatwia pracę, a w wyposażeniu standardowym znajduje się duża ilość najpotrzebniejszych akcesoriów.

Dane techniczne:
Model HDEm 1810
Ciśnienie maksymalne 125 bar
Ciśnienie robocze 115 bar
Wydajność 360-410 l/godz.
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc silnika 1800 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 40 °C
Pojemność zbiornika detergentu 0,5 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 5 m
Długośc przewodu zasilającego 5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 370 x 725 mm
Ciężar 11,5 kg

Akcesoria standardowe:
1. Pistolet z wysokociśnieniowym wężem i z końcówką w postaci szybkozłączki
2. Kompletna lanca z przełącznikiem wysokiego i niskiego ciśnienia w głowicy
3. Turbolanca
4. Pistolet spieniający z pojemnikiem na detergent
5. Szczotka obrotowa do szorowania np. karoserii pojazdu, ścian itp.
6. Szorowarka do posadzki