Odkurzacze profesjonalne do pracy na sucho

Columbus ST 7

Columbus ST 7

ELEKTRO maschinen

Jest to idealny odkurzacz do zastosowań profesjonalnych. Charakteryzuje się ergonomiczną, kompaktową budową, niskim poziomem hałasu oraz dużą siłą ssania. Innowacyjne funkcje takie jak szybka wymiana przewodu zasilającego, wkłady filtra z włókniny oraz wbudowany uchwyt na akcesoria sprawiają, że jest bardzo wygodny i funkcjonalny w codziennym użyciu.

Dane techniczne:
Model ST 7
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc silnika 1250 W
Liczba silników 1
Maksymalne podciśnienie 290 mbar
Przepływ powietrza 60 l/s
Pojemność zbiornika 11 l
Poziom hałasu 65 dB (A)
Waga 4,8 kg

Akcesoria standardowe:
1. Ssawa kombi fi 32 mm
2. Rura z uchwytem fi 32 mm, wygięta, z regulacją powietrza
3. Wąż ssący fi 32 mm, 2 m
4. Rura ssąca stalowa fi 32 mm
5. Ssawa do tapicerki fi 32 mm
6. Ssawa szczelinowa
7. Kosz filtra

ELEKTRO maschinen MC 2600S

ELEKTRO machinen MC 2600S

ELEKTRO maschinen

Jest to uni­wer­sal­ny i sto­sun­ko­wo ci­chy mo­del od­ku­rza­cza prze­zna­czo­ne­go do pra­cy na su­cho i do róż­nych ty­pów po­wie­rzchni. Cha­rak­te­ry­zu­ję się on er­go­no­mią, efek­ty­wno­ścią pra­cy i du­żą nieza­wo­dno­ścią. Po­sia­da bar­dzo bo­ga­te wy­po­sa­że­nie stan­dar­do­we. Mo­że być za­sto­so­wa­ny za­mien­nie za­sob­nik na od­pa­dy o in­nej niż stan­dar­do­wa po­jem­no­ści.

Od­ku­rzacz ten jest do­star­cza­ny ró­wnież w spe­cjal­nym pro­mo­cyj­nym ze­sta­wie wraz myj­ką HDEm 190.

Dane techniczne:
Model MC 2600S
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Moc silnika 1300 W
Liczba silników 1
Podciśnienie 2600 mmH2O
Pojemność zbiornika 3 l
Waga 8 kg

Akcesoria standardowe:
1. Rura odkurzacza o długości 2,5 m
2. Płaska szczotka podłużna
3. Szczotka okrągła
4. Dwuczęściowa metalowa rura składana
5. Rura teleskopowa

Uwaga: W róż­nych do­sta­wach mo­że zmie­niać się wy­po­sa­że­nie stan­dar­do­we i mo­gą po­ja­wiać się do­dat­ko­we in­ne i niewymienione tu­taj ele­men­ty. Przed zakupem proszę py­tać o nie e-mailem lub te­le­fo­nicz­nie.

LavorPRO Whisper V8

Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

LavorPRO Whisper V8

LavorPRO

Dane techniczne:
Kod 8.214.0501
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc 1100 W (maks. 1300 W)
Podciśnienie 25,6 kPa / 2700 mmH2O
Przepływ powietrza 56 l/s
Pojemność zbiornika 15 l
Głośność pracy < 55 dB (A)
Powierzchnia filtracji filtr cartridge
Waga 9,5 kg

Akcesoria standardowe (Ø35):
1. Wąż PCV
2. Dwie chromowane proste rury
3. Krótka rura zakrzywiona
4. Ssawa szczelinowa, okrągła, krótka
5. Ssawa do podłóg i dywanów
6. Filtr papierowy
7. Filtr typu cartridge

Akcesoria dodatkowe:
1. Turbo szczotka typ 1, typ 2
2. Filtr Hepa
3. Uchwyt na ssawy 300 mm
4. Ssawa do dywanów
5. Ssawa do podłogi
6. Rura teleskopowa PCV 1 m
7. Wąż Ø35
8. Worki 15 l