Frezarki

BEF 203

Schwamborn BEF-203

Schwamborn

Fre­zar­ka ta, to ma­szy­na prze­zna­czo­na do fre­zo­wa­nia be­to­nu i jastrychu na ma­łych po­wie­rzchniach. Po­sia­da­ wbu­do­wa­ny zin­te­gro­wa­ny frez kra­wę­dzio­wy. Wsze­chstron­ne za­sto­so­wa­nie na wszyst­kich ro­dza­jach na­wie­rzchni i moż­li­wość pra­cy róż­ny­mi fre­za­mi po­zwa­la uzys­kać dos­ko­na­ły efekt. Na­sta­wny i skła­da­ny drą­żek pro­wa­dzą­cy, bez­stop­nio­wa re­gu­la­cja głę­bo­ko­ści fre­zo­wa­nia i łat­wy tran­sport czy­nią tą ma­szy­nę bar­dzo pro­stą w ob­słu­dze.

Oprócz fre­zo­wa­nia be­to­nu i jastrychu po­zwa­la­ na wy­ko­ny­wa­nie tzw. row­ko­wa­nia, bruz­do­wa­nia i usu­wa­nia róż­nych warstw na­wie­rzchni. Moż­na ni­ą wy­ko­ny­wać pra­cę na­wet w bu­dyn­kach wie­lo­kon­dyg­na­cyj­nych.
Dane techniczne:
Model BEF 203
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc 2200 W
Szerokość robocza 200 mm
Frezowanie od krawędzi 10 mm
Obroty bębna 1735 obr/min
Wydajność 30-45 m²/godz
Głębokość frezowania maks. 3,5 mm
Waga 79 kg
Długość kabla 12 m
Wymiary (dług. x szer. x wys.) 500 x 360 x 1220 mm

BEF 201

Schwamborn BEF-201

Schwamborn

Fre­zar­ka ta po­zwa­la­ na fre­zo­wa­nie be­to­nu i jastrychu na ma­łych i śre­dnich po­wie­rzchniach. Nis­ko umiej­sco­wio­ny śro­dek cięż­ko­ści gwa­ran­tu­je du­żą sta­bil­ność, dzię­ki cze­mu uzys­ku­je się szyb­ko rów­ną po­wie­rzchnię. Opar­cie bęb­na na trzech ło­żys­kach i ut­war­dzo­na obu­do­wa czy­nią tą ma­szy­nę szcze­gól­nie nie­za­wo­dną.

Oprócz fre­zo­wa­nia be­to­nu i jastrychu po­zwa­la­jna wy­ko­ny­wa­nie tzw. row­ko­wa­nia, bruz­do­wa­nia i usu­wa­nia róż­nych warstw na­wie­rzchni. Moż­na ni­ą wy­ko­ny­wać pra­cę na­wet w bu­dyn­kach wie­lo­kon­dyg­na­cyj­nych.
 
Dane techniczne:
Model BEF 201
Zasilanie 230-400 V / 50 Hz Benzyna
Moc 2200 W 4000 W
Szerokość robocza 200 mm 200 mm
Frezowanie od krawędzi 45 mm 45 mm
Frezowanie od krawędzi "krawędziarką" 7 mm 7 mm
Obroty bębna 1735 obr/min 1735 obr/min
Wydajność 30-45 m³/godz 30-45 m³/godz
Głębokość frezowania maks. 3,5 mm maks. 3,5 mm
Waga 79 kg 80 kg