Sabrina Maxi

Sabrina Maxi

Santoemma

Sabrina-Maxi to pro­fe­sjo­nal­ne urzą­dze­nie prze­zna­czo­ne do czy­szcze­nia po­wie­rzchni dy­wa­no­wych śre­dniej wiel­ko­ści. Bar­dzo wy­daj­ny sy­stem wyt­wa­rza­nia próż­ni umoż­li­wia zbie­ra­nie mak­sy­mal­nej ilo­ści za­nie­czy­szczeń z dy­wa­nów, a tak­że skra­ca czas schnię­cia czy­szczo­nej po­wie­rzchni. Dzię­ki swo­jej kom­pak­to­wej, a je­dno­cześ­nie wy­trzy­ma­łej obu­do­wie ma­szy­na ideal­nie na­da­je się do sprzą­ta­nia firm. Ze wzglę­du na nie­wiel­ką sze­ro­kość od­ku­rzacz mo­że być bez prob­le­mów sto­so­wa­ny do czy­szcze­nia po­cią­gów, au­to­bu­sów, kin oraz sa­mo­lo­tów. Sabrina Maxi mo­że być op­cjo­nal­nie wy­po­sa­żo­na w przy­staw­kę do szyb­kie­go pod­grze­wa­nia wo­dy HT1800 oraz szczot­kę ob­ro­to­wą NS270BRUSH. Do­stęp­ne są ró­wnież przy­staw­ki pla­sti­ko­we (NS10PN) oraz alu­mi­nio­we (NS10ALL) do czy­szcze­nia fo­te­li i wnętrz sa­mo­cho­dów. Opa­ten­to­wa­ny sy­stem SMARTKIT (op­cja) umoż­li­wia au­to­ma­tycz­ne do­zo­wa­nie de­ter­gen­tu, sprys­ki­wa­nie dy­wa­nu, a na­stęp­nie spłu­ki­wa­nie.

Zastosowanie: do sprzą­ta­nia firm, ho­te­li, re­stau­ra­cji, klu­bów, pu­bów, biur, ban­ków, skle­pów, po­cią­gów, au­to­bu­sów, sa­mo­lo­tów, kin, te­a­trów, pro­mów, stat­ków, szkół, uni­wer­sy­te­tów.
Czyszczenie ekstrakcyjne Czyszczenie ekstrakcyjne
Czyszczenie ekstrakcyjne Czyszczenie ekstrakcyjne szczotką obrotową

 

 
Sabrina Maxi
 
 
Standardowe
odkurzacze
ekstrakcyjne
Próżnia Czas schnięcia Pozostały brud

 

Zalety urządzenia:

 • Technologia wytwarzania dużej próżni umożliwia nieporównywalnie efektywniejsze usuwanie zanieczyszczeń oraz maksymalne skrócenie czasu schnięcia do 1 godziny !
 • Niewielki rozmiar urządzenia w stosunku do pojemności zbiornika. Urządzenie można bez problemu przewozić nawet małym samochodem.
 • Ssawa do dywanów z aluminiową głowicą jest praktycznie niezniszczalna.
 • Specjalny profil głowicy odkurzacza zapewnia maksymalną moc ssącą nawet przy zmianach nachylenia.
 • Regulowana wysokość rączki gwarantuje ergonomię pracy. Rączka pozwala operatorowi na uniesienie maszyny, a także dociśnięcie ssawy do dywanu przy użyciu niewielkiej siły.
 • Zawór rozpylający odporny na złamania.
 • Rury ze stali nierdzewnej, wytrzymałe i odporne na rdzę.
 • Łatwy dostęp do dysz odkurzacza, które można zdemontować ręcznie bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Konstrukcja dysz zapewnia łatwe czyszczenie.
 • Możliwość dołączenia jednostki szybkiego podgrzewania wody (HT1800) w celu zwiększenia efektywności czyszczenia.
 • Użycie szczotki obrotowej (opcja) NS270BRUSH zapewnia rewelacyjne efekty czyszczenia oraz osuszania w trakcie jednej fazy.
 • Przy zastosowaniu przystawki NS270TURBODUST (opcja), możliwe jest zbieranie kurzu przed czyszczeniem ekstrakcyjnym.

Pozostałe cechy urządzenia:

 • Zbiorniki poliuretanowe o wysokiej gęstości, bardzo trwałe i wytrzymałe.
 • Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy.
 • Przewód spustowy ułatwiający opróżnianie zbiornika.
 • Zawór spustowy do całkowitego odprowadzania roztworu detergentu.
 • Łatwy w demontażu filtr odkurzacza.
 • Uszczelki łatwe do wymiany oraz czyszczenia.
 • Wytrzymałe kółka pokryte gumą niepozostawiającą śladów.
 • Mosiężne szybkozłączki, wytrzymałe i niezawodne.
 • Pompa wodna z wewnętrznym systemem by-pass, umożliwiająca automatyczną regulację przepływu wody w zależności od używanej ssawy.
 • Pompa wodna z zewnętrznym rektyfikatorem.
 • Silnik z zabezpieczeniem termicznym.
 • Silnik zabezpieczony przed rdzą.
 • Zarówno silnik jak i pompa mogą pracować w sposób ciągły.
 • Konstrukcja modułowa ułatwia konserwację, redukując tym samym koszty utrzymania maszyny.
Dane techniczne:

Pojemność zbiornika na brudna wodę 30 litrów
Pojemność zbiornika na roztwór detergentu 30 litrów
Silnik: Typ dwustopniowy
  Moc 1500 W
  Podciśnienia 3000 mm H2O
  Maksymalny przepływ powietrza 45 litrów/sek
Pompa z systemem by-pass Typ membrana
  Moc 80 W
  Maksymalne ciśnienie 9 bar
  Maksymalny przepływ wody 4,5 litrów/min
Szerokość czyszczenia 300 mm
Ilość dysz 3
Wydajność 80 m2/godz
Długość przewodu zasilającego 5 mb
Długość węża ssącego 5 mb
Waga maszyny 22 kg
Wymiary 38 x 50 x 78 cm
Wymiary opakowania 42 x 65 x 88 cm
Kolor niebieski
Zbiornik poliuretan o wysokiej gęstości
Możliwość pracy z podgrzewaczem wody TAK - HT1800-220-M

Akcesoria opcjonalne:

NS10PN-M Ssawka plastikowa z 1 dyszą
HT1800-220-M Jednostka do podgrzewania wody, 1800W, z metalowymi zaczepami
SMARTKIT-MX + PRESRAY-MX Zestaw do automatycznego dozowania detergentu, spryskiwania i spłukiwania
NS270BRUSH Szczotka obrotowa do czyszczenia dywanów
NS270TURBODUST Zestaw do zbierania zanieczyszczeń suchych (kurzu) przed czyszczeniem ekstrakcyjnym Ø32/38

Zestaw profesjonalny Sabrina Maxi:

Zestaw Sabrina Maxi

W skład zestawu wchodzi:

 • Korpus urządzenia i przewody H35-RAGNOL50-T
 • Rura NS300-M
 • Przezroczysta ssawa NS10PN-M do czyszczenia tapicerki i miejsc trudnodostępnych
 • Jednostka do natychmiastowego podgrzewania wody HT1800
 • Zestaw SMARTKIT-MX z PRESPRAY-MX, do automatycznego dozowania detergentu, spryskiwania i spłukiwania
 • Szczotka obrotowa NS270BRUSH

Zalety zestawu:

 • Czyszczenie szczotką obrotową daje rewelacyjne efekty – zanieczyszczenia są całkowicie usunięte z czyszczonego podłoża!
 • Nawet bardzo brudny dywan może być całkowicie czysty po tylko jednej fazie czyszczenia.
 • Ponieważ efektywny rezultat czyszczenia widać już po pierwszym razie, ilość roztworu detergentu rozpylana na dywan nie jest zbyt duża. Zostaje ona całkowicie zebrana dzięki wytwarzaniu wysokiego podciśnienia, co z kolei skraca czas schnięcia czyszczonej powierzchni dywanowej do 1 godziny.