Sharon Brush

Sharon Brush

Santoemma

Sharon-Brush to kom­pak­to­wa ma­szy­na z ob­ro­to­wą szczot­ką prze­zna­czo­na do pro­fe­sjo­nal­ne­go czy­szcze­nia nie­wiel­kich po­wie­rzchni dy­wa­no­wych oraz twar­dych pod­ło­ży (łat­we prze­łą­cza­nie po­kręt­łem). Spe­cjal­ny me­cha­nizm umoż­li­wia prze­łą­cze­nie po­mię­dzy fun­kcją pra­nia dy­wa­nów a czy­szcze­niem pod­ło­ża po­przez prze­krę­ce­nie po­kręt­ła. Ob­ro­to­wa szczot­ka z au­to­ma­tycz­ną re­gu­la­cją na­cis­ku umoż­li­wia dok­ła­dne czy­szcze­nie za­ró­wno bar­dzo moc­no za­bru­dzo­nych po­wie­rzchni dy­wa­no­wych jak ró­wnież twar­dych pod­ło­ży. Nie­wiel­ka sze­ro­kość urzą­dze­nia (tyl­ko 29 cm) ułat­wia sprzą­ta­nie w bar­dzo wąs­kich po­mie­szcze­niach (np. wąs­kie ko­ry­ta­rze i prze­jścia). Urzą­dze­nie umoż­li­wia ró­wnież re­gu­la­cję prze­pły­wu wo­dy.

Ist­nie­je moż­li­wość pod­łą­cze­nia ssa­wy NS10PN do czy­szcze­nia ta­pi­cer­ki oraz miejsc trud­no do­stęp­nych. Sharon­-Brush mo­że słu­żyć za­ró­wno pry­wat­nym użyt­ko­wni­kom, jak i fir­mom sprzą­ta­ją­cym. Lek­ka kon­struk­cja bar­dzo ułat­wia­ją­ca prze­no­sze­nie ma­szy­ny, bar­dzo łat­wa wy­mia­na szczot­ki, demontowalny wy­trzy­ma­ły zbior­nik, łat­wo do­stęp­ne fil­try, pom­pa i sil­nik o wy­so­kiej ży­wot­no­ści – prze­zna­czo­ne do pra­cy ciąg­łej i mo­du­ło­wa bu­do­wa świad­czą o prze­myś­la­nej, er­go­no­micz­nej kon­struk­cji.

Zastosowanie: fir­my sprzą­ta­ją­ce, ho­te­le, re­stau­ra­cje, klu­by, pu­by, biu­ra, ban­ki, skle­py, pry­wat­ne do­my, po­cią­gi, au­to­bu­sy, sa­mo­lo­ty, ki­na, te­a­try, pro­my, stat­ki, szpi­ta­le, do­my opie­ki, cen­tra spor­to­we, szko­ły, uni­wer­sy­te­ty.
Czyszczenie ekstrakcyjne Powierzchnia twarda Powierzchnia miękka
Czyszczenie ekstrakcyjne Czyszczenie powierzchni
twardych miękkich

Zalety urządzenia:
 • To samo urządzenie umożliwia czyszczenie zarówno dywanów jak i twardych powierzchni. Przełączanie funkcji odbywa się poprzez przekręcenie pokrętła co jest bardzo prostą czynności.
 • Niewielka szerokość maszyny (tylko 29 cm) umożliwia profesjonalne czyszczenie nawet niewielkich powierzchni.
 • Mocny i niezawodny silnik zapewniający szybsze i dokładniejsze czyszczenie.
 • Możliwość przesuwania maszyny do przodu bez konieczności podnoszenia głowicy odkurzacza dzięki odpowiednim kółkom.
 • Lekka konstrukcja łatwa do przenoszenia.
 • Wytrzymała głowica w aluminiowej obudowie praktycznie niezniszczalna.
 • Specjalny profil głowicy odkurzacza umożliwia krótszy czas schnięcia.
 • Plastikowe i gumowe uchwyty.
 • Regulowana wysokość uchwytu umożliwiająca dostosowanie do wzrostu operatora.
 • Rozpylanie wody poprzez obrócenie rączki urządzenia.
 • Przewody ze stali nierdzewnej, mocne i odporne na rdzę.
 • Dysza podłączana przez szybkozłącze; możliwość wymiany bez konieczności użycia narzędzi.
 • Automatyczna regulacja nacisku szczotki obrotowej zgodnie z typem czyszczonej powierzchni.
 • Łatwa wymiana szczotki bez konieczności odwracania maszyny do góry nogami.
 • Specjalna ssawa NS10PN-M, umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Pozostałe cechy urządzenia:
 • Polietylenowy zbiornik o wysokiej gęstości; bardzo mocny i wytrzymały.
 • Przezroczysta wytrzymała obudowa pozwalająca na monitorowanie zanieczyszczeń podczas odkurzania.
 • Zbiornik na brudną wodę łatwo demontowany z korpusu w celu opróżnienia i wyczyszczenia.
 • Łatwo dostępne filtry.
 • Uszczelki nie są przyklejone , dzięki czemu ich wymiana jest niezwykle prosta.
 • Mocne gumowe kółka nie pozostawiające śladów.
 • Szybkozłącza z mosiądzu, niezawodne i wytrzymałe.
 • Pompa wodna z obejściem typu bypass, umożliwiająca automatyczną regulację optymalnego przepływu wody w zależności od użytej ssawy. Ponadto zastosowane obejście czyni pompę niezawodną i pozwala uniknąć problemów podczas długiego użytkowania.
 • Pompa skonstruowana wg specyfikacji Santoemma co gwarantuje długą żywotność.
 • Silnik ssący z zabezpieczeniem termicznym przeciw przegrzaniu.
 • Silnik ssący zabezpieczony przed korozją.
 • Zarówno silnik jak I pompa mogą pracować w sposób ciągły.
 • Silnik szczotek z zabezpieczeniem termicznym przeciw przegrzaniu.
 • Łożyska szczotki ze stali nierdzewnej.
 • Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i redukuje koszty obsługi.
Ssawa Szczotka Rączka
 

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika na brudna wodę 12 litrów
Pojemność zbiornika na roztwór detergentu 12 litrów
Silnik ssący: Typ dwustopniowy
  Moc 1000 W
  Podciśnienia 2200 mm H2O
  Maksymalny przepływ powietrza 50 litrów/sek
Pompa z systemem by-pass Typ wibracyjna
  Moc 70 W
  Maksymalne ciśnienie 4 bary
  Maksymalny przepływ wody 1,5 litra/min
Szerokość czyszczenia 270/290 mm
Ilość dysz 3
Szczotka Moc 90 W
  Prędkość obrotowa 600 obr./min.
  Szerokość 232 mm
Wydajność 120 m2/godz
Długość przewodu zasilającego 10 mb
Długość węża ssącego 2,5 mb
Waga maszyny 21 kg
Wymiary 28 x 78 x 90 cm
Wymiary opakowania 36 x 60 x 76 cm
Kolor niebieski
Zbiornik poliuretan o wysokiej gęstości