Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę

ELEKTRO maschinen HDEm 190

ELEKTRO maschinen HDEm 190

ELEKTRO machinen

Jest to mo­del z tzw. profi line, prze­zna­czo­ny do in­ten­sy­wniej­szej pra­cy niż urzą­dze­nia z li­nii hob­by­stycz­nej. Myj­ka ta wy­po­sa­żo­na jest trój­fa­zo­wy sil­nik in­duk­cyj­ny, chro­nio­ny bez­pie­czni­kiem prze­cią­że­nio­wym, pom­pę rzę­do­wą z trze­ma ce­ra­micz­ny­mi tło­ka­mi i gło­wi­cą z brą­zu. Sy­stem ”By­-pass” de­zak­ty­wa­cji pom­py znaj­du­je się w pi­sto­le­cie. Myj­ka po­sia­da re­gu­la­cję ciś­nie­nia i zbior­nik na de­ter­gent z sy­ste­mem je­go do­zo­wa­nia na nis­kim ciś­nie­niu. Dzię­ki du­żym kół­kom i wy­go­dne­mu uchwy­to­wi prze­mie­szcza­nie myj­ki jest bar­dzo łat­we. Urzą­dze­nie jest wy­po­sa­żo­ne w pi­sto­let ze skręt­ną złącz­ką i w gu­mo­wy wąż z szybkozłączką. Pod­wój­na lan­ca po­sia­da sta­lo­wą i z brą­zu (prze­zna­czo­ną do pra­cy z środ­kiem che­micz­nym) dy­szę oraz kon­tro­lę ciś­nie­nia i po­da­wa­nia de­ter­gen­tu.

Myjka ta dostarczana jest również w specjalnym promocyjnym zestawie wraz odkurzaczem MC 2600S.

Dane techniczne:
Model HDEm 190
Ciśnienie maksymalne 210 bar
Ciśnienie robocze 30-190 bar
Wydajność 780 l/godz.
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Moc silnika 5000 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 60 °C
Pojemność zbiornika detergentu (przy lancy spieniającej) 7,5 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 8 m
Długośc przewodu zasilającego 5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 740 x 430 x 810 mm
Ciężar 44 kg

Akcesoria standardowe:
1. Pistolet z wysokociśnieniowym obrotową złączką
2. Gumowy wąż wysokociśnieniowy z szybkozłączką.
3. Podwójna lanca (o dł. 70 cm) z kontrolą ciśnienia i dozowania detergentu, wyposażona w dyszę stalową i mosiężną (do pracy z detergentami chemicznymi).
4. Zintegrowany zbiornik na detergent.

 

ELEKTRO maschinen HDEm 220

ELEKTRO maschinen HDEm 220

ELEKTRO machinen

Jest to mo­del myj­ki prze­mys­ło­wej, z tzw. industrie line, prze­zna­czo­ny do naj­in­ten­sy­wniej­szej pra­cy. Myj­ka ta wy­po­sa­żo­na jest asyn­chro­nicz­ny (4­-po­lo­wy) trój­fa­zo­wy sil­nik in­duk­cyj­ny z za­bez­pie­cze­niem ter­micz­nym (przeciwprzeciążeniowym). Myj­ka ta po­sia­da m. in.: pom­pę rzę­do­wą z trze­ma ce­ra­micz­ny­mi tło­ka­mi i gło­wi­cą z brą­zu, opóź­nio­ny sy­stem sto­pu (tzw. DTS), po­kręt­ło re­gu­la­cji ciś­nie­nia oraz zbior­nik na de­ter­gent z sy­ste­mem je­go do­zo­wa­nia na nis­kim ciś­nie­niu. Dzię­ki du­żym kół­kom, wy­go­dne­mu uchwy­to­wi i zin­te­gro­wa­ne­mu zwi­ja­czo­wi wę­ża prze­mie­szcza­nie myj­ki i jej użyt­ko­wa­nie jest na­dzwy­czaj łat­we. Urzą­dze­nie jest wy­po­sa­żo­ne w pi­sto­let ze skręt­ną złącz­ką i w gu­mo­wy wąż z szybkozłączką. Pod­wój­na lan­ca po­sia­da sta­lo­wą i z brą­zu (prze­zna­czo­ną do pra­cy z środ­kiem che­micz­nym) dy­szę oraz kon­tro­lę ciś­nie­nia i po­da­wa­nia de­ter­gen­tu.

Dane techniczne:
Model HDEm 220
Ciśnienie maksymalne 235 bar
Ciśnienie robocze 30-220 bar
Wydajność 1000 l/godz.
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Moc silnika 7000 W
Maksymalna temperatura wody na wejściu (zasilaniu) 60 °C
Pojemność zbiornika detergentu (przy lancy spieniającej) 5 l
Długość węża wysokociśnieniowaego 8 m
Długośc przewodu zasilającego 6 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 740 x 510 x 870 mm
Ciężar 64 kg

Akcesoria standardowe:
1. Pistolet z wysokociśnieniowym obrotową złączką
2. Gumowy wąż wysokociśnieniowy z szybkozłączką.
3. Podwójna lanca (o dł. 70 cm) z kontrolą ciśnienia i dozowania detergentu, wyposażona w dyszę stalową i mosiężną (do pracy z detergentami chemicznymi).
4. Zintegrowany zbiornik na detergent.
5. Wbudowany zwijacz na wąż wysokociśnieniowy.

 

LavorPRO Columbia LP

Columbia LP

LavorPRO

Dane techniczne:
Model Columbia 1515 LP
Kod 8.654.0002
Ciśnienie 30-150 bar
Wydajność 345-900 l/godz
Moc 5000 W
Obroty silnika 1450 obr/min
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Waga 46,5 kg

Akcesoria standardowe:
1. Dysza 15045
2. Lanca regulowana
3. Pistolet

Akcesoria dodatkowe:
1. Lance: pianowa, do piaskowania, turbo
2. Pistolet z regulacja przepływu
3. Węże: ciśnieniowy 20 mb, 30 mb, 40 mb, do czyszczenia rur
4. Szczotka obrotowa
5. Dysza do czyszczenia rur
6. Szybkozłącze między pistoletem a wężem (zapobiega skręcaniu węża podczas pracy)

LavorPRO Danubio LP

Danubio LP

LavorPRO

Dane techniczne:
Model Danubio 1612 LP
Kod 8.659.0003
Ciśnienie 30-160 bar
Wydajność 345-720 l/godz
Moc 4000 W
Obroty silnika 1450 obr/min
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Waga 47,5 kg

Akcesoria standardowe:
1. Dysza 15045
2. Lanca regulowana
3. Pistolet

Akcesoria dodatkowe:
1. Lance: pianowa, do piaskowania, turbo
2. Pistolet z regulacja przepływu
3. Węże: ciśnieniowy 20 mb, 30 mb, 40 mb, do czyszczenia rur
4. Szczotka obrotowa
5. Dysza do czyszczenia rur
6. Szybkozłącze między pistoletem a wężem (zapobiega skręcaniu węża podczas pracy)

LavorPRO Ontario XP

Ontario XP

LavorPRO

Dane techniczne:
Model Ontario 34 XP
Kod 8.652.0001
Ciśnienie 30-125 bar
Wydajność 345-660 l/godz
Moc 3000 W
Obroty silnika 1450 obr/min
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Waga 46,5 kg

Akcesoria standardowe:
1. Wąż 10 m
2. Lanca regulowana
3. Pistolet

Akcesoria dodatkowe:
1. Bęben na wąż