Zmywarko-szorowarki

Columbus ARA 66/80 BM 100

ARA 80 BM 100

ARA 80 BM 100

ARA 80 BM 100

ARA 80 BM 100

ARA 80 BM 100

Columbus

Ma­szy­ny te po­sia­da­ją wszyst­kie ce­chy wy­róż­nia­ją­ce od zaw­sze pro­duk­ty fir­my Columbus: moc, zwrot­ność, bar­dzo dob­ra er­go­no­mię i dos­ko­na­łe od­sy­sa­nie. Per­fek­cyj­na bu­do­wa: 100 li­tro­wy zbior­nik przy 138 cm dłu­go­ści. Je­szcze szyb­ciej, wy­daj­niej i niezawodniej - to pun­kty od­nie­sie­nia użyt­ko­wni­ków dba­ją­cych o czy­szcze­nie mar­ke­tów o wąs­kich alej­kach i prze­jściach ka­so­wych, a tak­że ma­łych, róż­ne­go prze­zna­cze­nia śre­dnich hal pro­duk­cyj­nych, czy też szpi­ta­li. Ideal­ną od­po­wie­dzią na te wy­ma­ga­nia jest au­to­mat sprzą­ta­ją­cy z fo­te­lem dla ope­ra­to­ra Columbus ARA 100 o sze­ro­ko­ści ro­bo­czej 66 lub 80 cm i przy­sto­so­wa­nej do tran­spor­tu w stan­dar­do­wych win­dach, o dłu­go­ści tyl­ko 138 cm.

In­ne istot­ne cechy tej gru­py ma­szyn fir­my Columbus to: du­że po­jem­no­ści zbior­ni­ków, du­ża moc ssą­ca, wy­trzy­ma­ła część me­cha­nicz­na za­miast awa­ryj­nej i skom­pli­ko­wa­nej elek¬troniki oraz wie­le prak­tycz­nych de­ta­li. Te wszyst­kie wła­ści­wo­ści za­war­to w eks­tre­mal­nie wy­trzy­ma­łej i kompaktowej obu­do­wie. Ma­szy­ny te zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne bar­dzo er­go­no­micz­nie. Ce­chu­je je łat­wa do­stęp­ność do aku­mu­la­to­ra i do wnę­trza ma­szy­ny dzię­ki in­no­wa­cyj­nej me­cha­ni­ce uchyl­nej: po zło­że­niu sie­dze­nia do przo­du, zbior­nik z wo­dą bru­dną moż­na prze­chy­lić w bok. Dzię­ki ta­kie­mu roz­wią­za­niu kon­ser­wa­cja na­wet przy peł­nym zbior­ni­ku jest je­szcze bar­dziej kom­for­to­wa. Za­pro­jek­to­wa­ny je do dłu­go­trwa­łe­go za­sto­so­wa­nia przez za­sto­so­wa­nie wy­pró­bo­wa­ne­go, po­par­te­go wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem fir­my i wy­trzy­ma­łe­go ste­ro­wa­nia trak­cją. Kon­tro­la sta­nu aku­mu­la­to­rów od­by­wa się przez wskaź­nik na pul­pi­cie ste­ro­wni­czym. Po­jem­ność aku­mu­la­to­rów do 320 Ah za­pe­wnia dłu­gą ży­wot­ność i czas pra­cy do 8 go­dzin.

Bar­dzo istot­ną ce­chą tych ma­szyn jest ma­ły pro­mień skrę­tu, bo tyl­ko 1,85 m. Op­cjo­nal­nie mo­że być do­star­czo­na spe­cjal­na wer­sja ”silent” o po­zio­mie ha­ła­su tyl­ko 69dB.

Dane techniczne:
Model ARA 66 BM 100 ARA 80 BM 100
Szerokość czyszczenia 660 mm 800 mm
Szerokość odsysania 880 mm 1000 mm
Wydajność 4620 m2/godz. 5600 m2/godz. 
Wymiary maszyny
- długość
- szerokość
- wysokość

1380 mm
760 mm
1325 mm

1380 mm
900 mm
1325 mm
Ciężar 235 kg 240 kg
Ciężar roboczy 680 kg 680 kg
Akumulatory / dane elektryczne
Napięcie 24 V 24 V
Całkowity pobór mocy 1950 W 1950 W
Liczba pojedynczych bloków 2 szt. 2 szt.
Pojemność (mokry) 250 Ah 5 / 320 Ah 5 250 Ah 5 / 320 Ah 5
Pojemność (suchy) 240 Ah 5 / 280 Ah 5 240 Ah 5 / 280 Ah 5
Zbiornik
Na czystą wodę 100 l 100 l
Na brudną wodę 115 l 115 l
Silnik ssący
Maksymalne podciśnienie 170 mbar 170 mbar
Przepływ powietrza 33 l/s 33 l/s
Szczotki
Liczba 2 2
Obroty 160 obr/min 160 obr/min
Siła docisku 60 kg 65 kg
Silnik jazdy
Prędkość 0-7,0 km/godz. 0-7,0 km/godz.

 

Columbus ARA 80/100 BM 150

ARA 80 BM 150

ARA 80 BM 150

ARA 80 BM 150

Columbus

Nowa generacja automatów sprzątających z fotelem dla operatora przeznaczonych do dużych powierzchni, gwarantuje maksymalną wydajność, wysoką efektywność oraz komfort pracy.

Dane techniczne:
Model ARA 66 BM 100 ARA 80 BM 100
Szerokość czyszczenia 800 mm 1000 mm
Szerokość odsysania 1200 mm 1380 mm
Wydajność 4400 m2/godz. 5500 m2/godz. 
Wymiary maszyny
- długość
- szerokość
- wysokość

1900 mm
930 mm
1440 mm

1900 mm
1100 mm
1440 mm
Ciężar 320 kg 370 kg
Ciężar roboczy 850 kg 900 kg
Akumulatory / dane elektryczne
Napięcie 24 V 24 V
Całkowity pobór mocy 2430 W 24350 W
Pojemność (mokry) 480 Ah 5 480 Ah 5
Pojemność (suchy) 330 Ah 5 330 Ah 5
Zbiornik
Na czystą wodę 150 l 150 l
Na brudną wodę 150 l 150 l
Silnik ssący
Maksymalne podciśnienie 170 mbar 170 mbar
Przepływ powietrza 33 l/s 33 l/s
Szczotki
Liczba 2 2
Obroty 160 obr/min 160 obr/min
Siła docisku do 100 kg do 100 kg
Silnik jazdy
Prędkość do przodu do 7,5 km/godz. do 7,5 km/godz.
Prędkość do tyłu do 3,0 km/godz. do 3,0 km/godz.

 

LavorPRO SCL Comfort XS 75

Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

Lavor XS

Lavor


Dane techniczne:
Model SCL Comfort XS 75
Szerokość czyszczenia 750 mm
Szerokość odsysania 930 mm
Wydajność 3750 m2/godz.
Wymiary maszyny 146 x 81 x 138 mm
Ciężar 168 kg
Prędkość maksymalna 5 km/godz
Akumulatory / dane elektryczne
Napięcie 24 V
Całkowity pobór mocy 600 W
Zbiornik
Na czystą wodę 110 l
Na brudną wodę 130-155 l
Szczotki
Liczba 2
moc silnika szczotki 1000 W
Siła docisku 50 kg

LavorPRO Compact FREE 45B

Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

LavorPRO Compact Free

LavorPRO

Dane techniczne:
Kod 8.515.0205
Zasilanie 24 V DC
Szerokość szorowania 450 mm
Szerokość odsysania 790 mm
Wydajność 1800 m2/h
Zbiornik na detergent 44 l
Zbiornik na brudną wodę 50/60 l
Trakcja mechaniczna
Silnik odkurzacza 1280 mm H2O / 480 W
Waga 99 kg

Akcesoria standardowe:
1. Szczotka PPL 450 mm 17"
2. Gumy ssące
3. Bateria żelowe 110 Ah i ładowarka

Akcesoria dodatkowe:
1. Szczotka typu Tynex 17", 19"
2. Uchwyt padów 17", 19"
3. Przedłużacz 15 mb (4.512.0068)

LavorPRO SCL Easy-R 50E

Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

LavorPRO SCL Easy-R

LavorPRO

Dane techniczne:
Kod 8.516.0004
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Szerokość szorowania 500 mm
Szerokość odsysania 800 mm
Wydajność 2000 m2/h
Zbiornik na detergent 67 l
Zbiornik na brudną wodę 77/95 l
Trakcja mechaniczna
Silnik odkurzacza 1700 mm H2O / 1000 W
Waga 127 kg

Akcesoria standardowe:
1. Szczotka PPL 500 mm 19"
2. Gumy ssące

Akcesoria dodatkowe:
1. Szczotka typu Tynex 19"
2. Uchwyt padów 19"
3. Gumy olejoodporne