Zbiorniki

Oferujemy zbiorniki jedno- lub dwu- płaszczowe przeznaczone do przechowywania dystrybucji substancji płynnych należących do grupy cieczy palnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wykonane są one ze specjalnego mocnego i odpornego na olej napędowy i opałowy tworzywa. Dostarczane są o pojemnościach od 200 do 30000 litrów, również z systemami dystrybucji paliwa o różnym stopniu zautomatyzowania (w tym z elektroniką analogową lub cyfrową, pozwalającą na monitorowanie różnych parametrów związanych z aktualnym stanem i poborem paliwa przez różnych użytkowników). Zbiorniki posiadają wymaganą dokumentację dopuszczającą do ich użytkowania.

Posiadamy rozwiązania dostosowane indywidualnie do oczekiwań każdego klienta oraz gwarantujemy bardzo przystępne ceny.

Zbiorniki paliw (ON)

Zbiornik paliwa
Zbiornik dwupłaszczowy o różnych pojemnościach z pełnym wyposażeniem,
i elektronicznym (analogowym lub cyfrowym) systemem dystrybucji paliwa.

 

Zbiornik paliwa
Zbiornik dwupłaszczowy 5000l
z pełnym wyposażeniem.

 

Zbiornik paliwa
Zbiornik dwupłaszczowy 9000l
z pełnym wyposażeniem.

Je­śli masz włas­ny park sa­mo­cho­do­wy, fir­mę tran­spor­to­wą, pro­wa­dzisz go­spo­dar­stwo rol­ne, pro­wa­dzisz dzia­łal­ność w opar­ciu o włas­ny tran­sport do kli­en­ta lub do­staw­cy, wów­czas aby nie tra­cić cza­su i pie­nię­dzy ro­biąc nie­po­trzeb­ne ki­lo­me­try, a tak­że aby ku­po­wać pa­li­wo ta­niej w hur­cie po­staw włas­ny zbior­nik pa­li­wo­wy. Masz roz­wią­za­ny prob­lem, real­ną oszczę­dność i peł­ną kon­tro­lę nad pa­li­wem.

Do­star­cza­ne są o pojemnościach: 200­-30.000 li­trów (na in­dy­wi­dual­ne za­mó­wie­nie na­wet do 40.000 li­trów). Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne to: 5.000, 6.000, 10.000 li­trów. Prze­zna­czo­ne są do prze­cho­wa­nia dy­stry­bu­cji ole­jów na­le­żą­cych do gru­py cie­czy pal­nych III kla­sy niebez­pie­czeń­stwa po­ża­ro­we­go tj. pro­duk­tów naf­to­wych o tem­pe­ra­tu­rze za­pło­nu po­wy­żej 61°C. Wy­ko­na­ne są ze spe­cjal­ne­go moc­ne­go i od­por­ne­go na olej na­pę­do­wy i opa­ło­wy two­rzy­wa, w wer­sji je­dno­- lub dwupłaszczowej. Zbior­ni­ki są łat­we w tran­spor­to­wa­niu oraz bez­pie­czne dla śro­do­wis­ka i eks­ploa­ta­cji.

Wer­sje naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ne zbior­ni­ków ma­ją za­mon­to­wa­ny elek­tro­nicz­ny (ana­lo­go­wy lub cyf­ro­wy) sy­stem dy­stry­bu­cyj­ny pa­li­wa, na ży­cze­nie do­sto­so­wa­ny do in­dy­wi­dual­nych po­trzeb, za­pe­wnia­ją­cy peł­ną kon­tro­lę ilo­ści tan­ko­wa­ne­go pa­li­wa.

Zbiorniki posiadają:

  • pełną dokumentację UDT,
  • pozytywną opinię w zakresie wpływu na ochronę środowiska,
  • dopuszczenie PPOŻ,
  • pozytywną opinię prawną,
  • importowane zbiorniki posiadają atest TÜV
  • za­si­la­nie sy­ste­mu dy­stry­bu­cji pa­li­wa: 230V/50Hz,
  • gwa­ran­cję na zbior­ni­ki: 10 lat,
  • gwarancję na elektronikę i mechanikę: 12 miesięcy.
Wyposażenie standardowe zbiorników 5-20 m3:
1. Właz zamknięty szczelnie pokrywą
2. Uchwyty transportowe
3. Rura ssąca z koszem ssącym i zaworem zwrotnym
4. Czujnik pomiaru paliwa (mm, litr, procent)
5. Szafka zamykana na klucz (w niej jest sprzęt dystrybucyjny)
6. Detektor przecieku

Wyposażenie standardowe zbiorników 20-40 m3:
1. Właz zamknięty szczelnie pokrywą
2. Uchwyty transportowe
3. Rura ssąca z koszem ssącym i zaworem zwrotnym
4. Czujnik pomiaru paliwa(mm, litr., procent)
5. Szafka zamykana na klucz, w której rozmieszczony jest sprzęt dystrybucyjny
6. Detektor przecieku
7. Drabinka
8. Zespół odwadniający
9. Mocowanie dla gaśnicy
10. Zawór odpowietrzający

Wyposażenie opcjonalne:
1. Oświetlenie w szafce, w której rozmieszczony jest sprzęt dystrybucyjny
2. Łącze RS 232/485, umożliwiające przekazywanie danych na PC
3. Czujnik antyprzelewowy
4. Inny osprzęt, na życzenie klienta