Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę

Oertzen 312 Profi i 314 Profi
z opcją dołączenia modułu grzewczego

Oertzen 312 Profi

Oertzen

Dzię­ki swo­jej wy­daj­no­ści na po­zio­mie 170 bar, se­ria "Profi" sta­no­wi pier­wszo­rzę­dne na­rzę­dzie pra­cy. Myj­ki tej se­rii dos­ko­na­le na­da­ją się do cięż­kiej pra­cy i są nie do po­bi­cia, dzię­ki swo­jej trwa­ło­ści i efek­ty­wno­ści. Urzą­dze­nia se­rii "Profi" nie wy­ma­ga­ją przerw w pra­cy, gdyż wszyst­kie ma­te­ria­ły i mon­taż są naj­wyż­szej ja­ko­ści (po­sia­da­ją: wysokowydajne pom­py rzę­do­we, ku­te wa­ły kor­bo­we, ce­ra­micz­ne nur­ni­ki i za­wo­ry ze sta­li szla­chet­nej).

Sil­nik i pom­pa pracujątak ci­cho, że "Profi" nie bę­dzie przesz­ka­dzał na­wet w szpi­ta­lu. Dwa try­by pra­cy: z du­żą ilo­ścią wo­dy, lub z wy­so­kim ciś­nie­niem, po­zwa­la­ją wy­ko­rzy­stać te urzą­dze­nia do pra­cy w naj­róż­niej­sze spo­so­by.

Dane techniczne:
Model 314 Profi
 316 Profi
Ciśnienie maksymalne 190 bar 160 bar
Ciśnienie robocze (regulowane) 30-170 bar 30-140 bar
Wydajność (regulowana) 620 l/godz. 720 l/godz.
Zdollność ssania (na wysokość) 2 m 2 m
Wydajność hydrodynamiczna 1760 HDE 1780 HDE
Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Moc silnika 3500 W 3500 W
Wymagane zabezpieczenie 16 A 16 A
Maksymalny pobór detergentu 10 % 10 %
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 500x280x310 mm 500x280x310 mm
Masa netto 38 kg 38 kg
 
Wyposażenie standardowe:
1. Wąż wysokociśnieniowy 10 m / 210 bar
2. Pistolet z krętlikiem
3. Uchwyt z izolacją
4. Podwójna lanca z regulacją ciśnienia
5. Dysza-HIP
6. Kabel zasilający 4 metry


Oertzen 312 Profi    Oertzen 312 Profi

Oertzen 322 KL

Oertzen 322 KL

Oertzen

Wydajna myjka z korbowodową pompą z ceramicznymi nurnikami.

Dane techniczne:
Model 322 KL
Ciśnienie dopuszczalne (maks.) 210 bar
Ciśnienie robocze (regulowane) 190 bar
Wydajność 960 l/godz.
Rodzaj pompy rzędowa
Moc silnika 5100 W
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa pompy 1420 obr/min
Zbiornik na chemię 15 litrów
Pobór środka myjącego tak
Start/Stop tak (dodatkowo timer)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 750 x 390 x 860 mm
Masa netto 61 kg

Oertzen 318 Mobil HB

Oertzen 318 Mobil HB

Oertzen

Bardzo dobra myjka z silnikiem spalinowym (benzynowym) o bardzo wysokim współczynniku niezawodności.

Dane techniczne:
Model 318 Mobil HB
Ciśnienie dopuszczalne (maks.) 270 bar
Ciśnienie robocze (regulowane) 250 bar
Wydajność 960 l/godz.
Rodzaj pompy rzędowa
Moc silnika 9600 W
Zasilanie silnik benzynowy
Prędkość obrotowa pompy 3400 obr/min
Pobór środka myjącego tak
Zawór termiczny tak
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 750 x 580 x 1100 mm
Masa netto 61 kg